جــواب مســابقــات اینــترنتـــی

تبیان ,راسخون ,درسهایی از قرآن و ...

معما

11.روز قدس سال گذشته نهار مهمان چه کسی بودید؟ همه روزه بودیم

12. نام سه تا از فرزندان امام حسین که در صحرای کربلا همراه حضرت بودند ؟
1.امام سجاد (ع)
2. علی اصغر
3.رقیه

13. روزه روز عاشورا چه حکمی دارد؟
1.اشکالی ندارد
2.حرام است
3.مکروح است*
4.مستحب است

14. سوره ای از قرآن که آن را به امام حسین (ع) نسبت می دهند ؟سوره مریمو فجر

15. نام یکی از اصحاب امام حسین (ع) است که اگر حرف آخر آن را برداریم نام یکی از لباسهای پیامبر است؟ عباس(عبا)

16.نام یکی از فرزندان امام حسین(ع) که اگر دو حرف آن را برداریم نام یک شیئ ارزشمند است  است؟ سکینه-سکه

17.نام مادر امام رضا؟ تکتم

18.پیامبری که در غار گوشتی زندگی می کرد ؟حضرت یونس(علیه السلام )

19.پیامبری که خلبان بود ؟حضرت محمد (ص)

20. تعداد یاران امام زمان (عج ا...)چند نفر است ؟313 نفر

21. نماز یک رکعتی ؟نماز وتر

22.نام سوره ای از قرآن که اسم یک کشور است روم

23.  نام سه فرشته الهی ؟
1.جبرئیل
2.میکائیل
3.اسرافیل

24.نام  یکی از سوره های قرآن که اسم گلی نیز هست ؟ مریم

25.حضرت عباس چه نسبتی با حضرت ابوالفضل دارد ؟هر دو  یکی هستند

26. نام مادر امام زمان (عج ا...)؟نرجس خاتون

27.  تاریخ تولد امام زمان (عج ا...)؟255

28.نام پدر امام زمان (عج ا...)؟ حسن (ع)

29.  جزیره ای که آن را به دروغ محل زندگی امام زمان (عج ا...) می دانند؟ برمودا

30. دعای پیمان با آقا امام زمان (عج ا...)؟دعای عهد

31. صحرایی که امام زمان (عج ا...)حتما در آنجا حاضر می شود ؟عرفات

32.  2شب در هفته که نامه اعمال اهل زمین به دست امام زمان (عج) می رسد؟شب2شنبه و شب جمعه

33. مسجدی در قم منسوب به امام زمان (عج)؟مسجد جمکران

34.  آن چیست که خدا هم یکی از آن را دارد؟ نقطه

35. سوره ای از قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟ توبه (برائت )

36.  سوره ای از قرآن که 2 بسم الله دارد؟ نمل

37. سوره ای از قرآن که به مادر قرآن معروف است؟حمد

38.  سوره ای از قرآن که به عروس قرآن معروف است ؟ الرحمن

39.  سوره ای از قرآن که به قلب قرآن معروف است/ یس

40. وسط قرآن کجاست؟ کهف/ 19/ولیتلطف

41. آیه ای از قرآن که اگر از آخر بخوانیم باز همان خوانده می شود؟ ربک فکبر

42. سوره ای از قرآن که اگر از آخر بخوانیم اسم حشره ای است؟ روم مور

43.  سوره ای از قرآن که یک حرف دارد؟ ص ق

44.   سوره ای از قرآن که که اسم یک قله رویایی نیز می باشد؟ ق

45.  سوره ای از قرآن که از آخر بخوانیم باز همان سوره می شود؟لیل ق ص

46.   سوره ای از قرآن که یکی از قواعد قرآن است ؟ حمد مد

47.  سوره ای از قرآن که اگر حرف اول آن را برداریم نام فلزی می شود ؟ شمس مس

48.  سوره ای از قرآن که در کیف دانش آموزان نیز دانش آموزان پیدا می شود ؟ قلم

49.   وسیله ای که پیامبر با آن به معراج سفر کرد ؟ براق

50.   اسم گلی است که اگر یک حرف آن را برداریم نام یکی از سوره های قران است ؟ ، محمدی -محمد

51.    سوره ای از قرآن که اگر حرف اول آن را برداریم به معنای بیابان بی آب علف می شود ؟تکویر کویر

52.   کدام کلمه است که حتی دانش مندان هم آن را غلط می نویسند ؟غلط

53. کدام چهار برادرند که هر چه به دنبال هم می دوند به دنبال هم نمی رسند ؟1. فصول سال 2.برادران دالتون 3.برادران یوسف 4.عقربه های ساعت 

54.  کدام بچه است که به مادرش آب می دهد ؟رود ، بخاری

55.  کدام پرنده است که از طرف خدا مبعوث شد به جهت دفن انسانها ؟1.پرستو 2.کلاغ 3.کبوتر 4.گنجشک

56.  آن کیست که با دندان دیگران نان می خورد ؟ دندانپزشک

57. آن چیست که خدا آن را ندارد ؟1.شریک 2.علم 3.اراده 4.قدرت

58. اولین حرف قرآن چیست ؟ جواب دو پهلو ( ق - ب)

59.   آخرین حرف قرآن چیست ؟ جواب دو پهلو ( س - ن )

60.    بزرگترین آیه قرآن ؟(282بقره )

61.    بزرگترین سوره قرآن ؟(بقره )

62.   بزرگترین کلمه قرآن ؟(فَاَسقَیناکُمُوه /22/حجر /11حرف )

63.  پر قدرت ترین حیوان نسبت به جسه خود که در قرآن آمده است ؟(مورچه )

64.   بزرگترین حیوان قرآن ؟ فیل

65.  شگفت ترین حیوان که در قرآن آمده است ؟ شتر

66.   کوچکترین آیه قرآن ؟(مُدهآمّدتان /الرحمن /8حرف)

67.  کوچکترین حیوان قرآن ؟شته  )

68.  پیامبر در شب معراج سفر خود را از کجا شروع کرد ؟مسجد الحرام

69.   آخرین حج پیامبر(ص) را گویند ؟حجه الوداع

70.   اولین زن و مردی که به پیامبر(ص) ایمان آوردند؟ علی (ع) و خدیجه (س)

71.   حضرت علی (ع) چند سال خانه نشین بود ؟23سال

72.   علی (ع) در کدام جنگ پهلوان عرب را شکست داد ؟

73. یه نفر از نردبان 100 پله ای می افتد ولی سالم می مونه چطور میشه ؟سه پهلو 1. روی زمین خوابیده بوده

2.از پله اول می افته 3.پشت بام می افته

74.  اتو بوس از ایستکاه راه می افتد

ایستگاه اول :5نفر سوار می کند

 ایستگاه بعد 10نفر سوار می کند 2نفر پیاده می کند

ایستگاه بعد 7نفر سوار می کند 5نفر پیاده می کند

ایستگاه بعد 0نفر سوار می کند 3نفر پیاده می کند

ایستگاه بعد 13نفر سوار می کند 2نفر پیاده می کند

ایستگاه بعد 10نفر سوار می کند 1نفر پیاده می کند

ایستگاه بعد 7نفر سوار می کند 2نفر پیاده می کند

ایستگاه بعد 3نفر سوار می کند 2نفر پیاده می کند

ایستگاه بعد 5 نفر سوار می کند 2نفر پیاده می کند

بگویید که اتوبوس چند ایستگاه نگه داشته است ؟ 9 ایستگاه

75. پسری در حال حرکت در کوچه است که ناگهان چشمش به گنجشک های روی درخت می افتد که با یک سنگ از 46 گنجشک 23تای آنها را می زند حالا چند تای آنها باقی مانده است؟ هیچی باقی نمی ماند چون بقیه فرار می کنند.

76.  خوردن خاک چه حکمی دارد ؟ حرام   مستحب  مکروح  مباح

77. خاکی که خوردنن آن مستحب است ()برای شفا و تبرک ) ؟

78. بعد از روشن کردن اتو بوس شما از ایستکاه راه می افتد

ایستگاه اول :5نفر سوار می کنید

 ایستگاه بعد 10نفر سوار و 2نفر پیاده

ایستگاه بعد 7نفر سوار و 5نفر پیاده

ایستگاه بعد 0نفر سوار و 3نفر پیاده

ایستگاه بعد 13نفر سوار و 2نفر پیاده

ایستگاه بعد 10نفر سوار و 1نفر پیاده

ایستگاه بعد 7نفر سوار و 2نفر پیاده

ایستگاه بعد 3نفر سوار و 2نفر پیاده

ایستگاه بعد 5 نفر سوار و 2نفر پیاده

حال بگویید که اسم راننده اتوبوس چیست ؟اسم خوداسخ دهنده

79.  آن کدام نماز است که با عرعر خر باطل می شود ؟ هنگامی که خر به همراه آب فرار کرده و با تیمم نماز را شروع کرده و در حین نماز صدای عرعر خر به گوش می رسد

80.   آن چیست که همش چشم است ؟ خورشید

81.   آن چیست که همش پا است ؟ آب

82.  اسم یکی از سوره های قرآن است که یکی از شهرهای شمال کشور است ؟نور

83. اسم یکی از سوره های قرآن که به نام یک دانشمند است ؟ لقمان

84.  آن چیست که همه آن را می بینند غیر از خدا ؟ خواب

85. شعر زیر را بخوانید :

1.پیشلطیفطلعطشقیمتمهشکستهشد               پیشبنفشهخطّشگلبچمننهفتهشد

پیش لطیف طلعطش قیمت مه شکسته شد               پیش بنفشه خطّش گل بچمن نهفته شد

2.شبعیشمنغمگینبهمحنتصبحگشتامّا               بهلطفگهگهینتمیشکیبیقلبغمزارمرا

شب عیش من غمگین به محنت صبح گشت امّا               به لطف گه گهینت میشکیبی قلب غمزارمرا

3.شبعیشمننهفتهگشتبهغم                 گلعیشمننهفتهگشتبهخوار

شب عیش من نهفته گشت به غم                 گل عیش من نهفته گشت به خار

4.گفتمصنمالعللبانتنمکی                گفتیکهچهدانینمکیهمنمکی

گفتمکهمرخصمبکنمنبمکم            گفتیکهمرخصینهخیلیکمکی

گفتم صنما لعل لبانت نمکی                گفتی که چه دانی نمکی هم نمکی

گفتم که مرخصّم بکن، من بمکم            گفتی که مرخصی نه خیلی، کمکی

5.پسر معتمد حاجی خر               جی بده تا بروم به سفر

6 رفیق نازنینم مش ابوالقا           سمش در مصرع اول نشد جا

7. اهوازشیرازاست           شیرازاهوازاست

8.ننرننرننرننرننرننرگر            گوننرننرکن از ننر ننر تر

تیرُ تَبَر بِبَر بِبَر پیرِ تیز گر       گو تیر تیز کن از تَبَر تیز تَر

9. درایندرگهکهگهگهکهکهکهکهشود ناگه           بهامروزتمشوغرّهکهازفردانهایآگه

در این درگَه که گَه گَه کُه کَه کَه کُه شود ناگَه           به امروزت مشو غَرّه که از فردا نِه اِی آگه

10.بابک بابک بابک بابک بابک بابک را زد .

بابَک بایِک بانک بانُک تانک بانک را زد .

11.شعر بی نقطه   

روده سگ را عمر عمامه کرد            احمد و محمود را آواره کرد

 

85.آن چیست که داخل کردنش واجب و تکان دادنش مستحب است ؟مرده در قبر

86.آن چیست که برای مردان کوتاه و برای زنان بلندش خوب است ؟ناخن

87. آن کدام نمازاست که آب نوشیدن آن را باطل نمیکند ؟نماز وتر که وقت اذان تنگ باشد.

88. آن چیست که کرد است و خوردنی اگر بر عکسش کنی فرشته یا پادشاه شود ؟ کلم

89. آن چیست که گرد است و بسیاری از جوانان و نو جوانان را شیفته و اسیر خود کرده است ؟ توپ فوتبال

90.آن کیست که هنگام مردن خر ،عروسی دارد ؟

چه خوش گفت آن نهاوندی به طوسی            به مرگ خر ، بود سگ را عروسی

91.خداوند آهن را برای کدام پیامبر نرم کرد ؟ سبأ/10        (داوود)       ابراهیم         محمد

92. برای کدام قوم بارانی از سنگ بارید ؟ هود /82    عاد       (لوط)   بنی اسرائیل

93. زن و شوهری که قرآن آنها را جهنمی می داند ؟تبت/3،4      ابو لهب و ...     فرعون و 000    نمرود و ...

94. اصحاب کهف چند سال در غار خواب بودند ؟کهف /25         313 سال       (309 سال)         255سال

95.زن کدام پیامبر الهی بود که  عذاب الهی او را در بر گرفت ؟هود /81       ابو لهب        (لوط)           ایوب

96.کدام پبامبر به فضانوردی رفت ؟     اسحاق            (محمد)               عیسی

97. یک قطار برقی با سرعت 180کیلو متر  سرعت از  شمال به جنوب در حال حرکت است دود آن به سمت شمال می رود یا جنوب ؟

قطار برقی که دود ندارد.

98. کدام عدد  است که اگر از اولی به دومی یکی اضافه کنیم با هم برابر می شوند ولی اگر از دومی به اولی یکی اضافه کنیم نصف اولی می شود ؟ 5و7

99. عجایب صنعتی دیدم در این دشت که جاندار در پی بی جان می گشت . تفنگ

100. اول و آخرش ناشنواست دوم و سومش ویتامین و آخرش یک پدافند است / کاشمر  

اول و آخرش  کر   دوم و سومش آش            آخرش   شیمیایی میکروبی رادیو اکتیو

101. نام شهری که اولش کشنده و آخرش حیات بخش ؟ دار اب

102. شهری است اولش در بوستاد دومش عضوی از بدن و سومش در پادگان ؟ گل پایگان

103. آن چیست که دو لا می رسد ولی یک لا نمی رسد ؟ دست و دهان

104 شما با اتوبوس از یستگاه اولی  حرکت می کنید 3 نفر سوار ایستگاه بعدی 8نفر سوار و 2نفر

یاده ایستگاه بعدی10نفر سوار و 5نفر پیاده ایستگاه بعدی1نفر سوار و 3نفر پیاده ایستگاه بعدی4نفر سوار و 2نفر پیاده ایستگاه بعدی6نفر سوار و 10نفر پیاده ایستگاه بعدی1نفر سوار و 5نفر پیاده حال بگویید

1.        اتوبوس چند ایستگاه ایستاره است ؟7ایستگاه

2.       نام راننده چیست ؟ نام جواب دهنده

3.      چند مسافر در اتوبوس باقی مانده است ؟ 6نفر 

105.پدر علی 4 پسر دارد محمد رضا جواد حال بگویید نام چهارمی چیست ؟ علی

106.آن طرف رود خانه باغی است پر میوه ولی آب رودخانه یخ زده است چگونه به آن طرف برویم ؟ زمستان و میوه روی درخت

107.شخصی کر و لال است چگونه به تلوزیون نگاه کند ؟ با چشم

108.کدام کلید است که احتیاج به قفل ندارد ؟ کلید برق

109.کدام گیاه است که اگر دو نیم کنیم نیمی لنگ و نیمی غصه می شود ؟ شلغم

110.حمید به اکبر گفت آن چیست که من دارم تو نداری مجید داره اصغر نداره پسر عمو داره ولی پسر خاله نداره ؟حرف (م)

111.رئیس یک اداره می خواست به سفر بود همین که آمد با نگهبان خدا حافظی کند نگهبان گفت خواب دیدم که هواپیمایی که می خواهی با آن سفر کنی سقوط می کند آقای رئییس منصرف شد و خبر دادند که هوا پیما سقوط کرده  خیلی خوشحال شد نگبان را تشویق کرد و بلا فاصله او را اخراج کرد حال بگویید چرا اخراج کرد ؟چون نگهبان که نباید بخوابه .

112.از راننده دو ماشین (به ترتیب) پرسیدند آیا برادر داری اولی گفت : نه دومی گفت :همان بود که رفت آیا چنین چیزی ممکن است ؟ خواهر و برادر بودند

113.پدر و پسری با مسافرت کردند در بین راه تصادف کردند بچه زخمی شد او را به اورژانس بردند وقتی که دکتر او را دید شروع با گریه کرد و گفت آخ فرزندم سوال اینکه دکتر چه نسبتی با او داشت ؟

مادر او بود .

114.دختری خواب می بیند که حیوانات درنده دور او جمع شده اند حال باید چگونه از دست حیوانات نجات پیدا کند ؟ باید از خواب بیدار شود  

115.اتوبوسی 40 نفر سوار کرد در بین راه چهارده نفر پیاده کرد در آخر خط مسافری باقی نمانده چگونه می شود ؟ چهار تا  ده نفر پیدا کرده است می شود 40 نفر

116.چطور می توان با خودکار قرمز آبی نوشت ؟ کلمه آبی می نویسیم

117.کدام دانه غذایی است که اگر حرف اول آن را برداریم مردم از ان خوششان نمی آید ؟ برنج =رنج

118.شخصی گفت پدر من با یک دست هر اتومبیلی را که بخواهد می تواند نگه دارد حتی کامیون مگر پدر او چکاره است ؟ پلیس

119.قاشق علی در یک حوض 2 متری که پر از آب بود افتاد آن را بیرون آورد بدون اینکه خیس شود چگونه می شود ؟ قاشق چوبی بود

120.بند پوتید چند سوراخ دارد ؟سوراخ ندارد

121.آخر دنیا پیست ؟ (الف)

122.کدام دیوار است ممکن است بشکند ولی نمی ریزد ؟ دیوار صوتی

123.یک راننده تریلی بدون توجه به چراغ قرمز از چهار راه رد شد با اینکه پلیس او را می دید،جریمه نکرد ؟ او پیاده بود

124.یک تخم مرغ در 5 دقیقه پخته می شود 18 تخم مرغ در چند دقیقه پخته می شود ؟5 قیقه

125.پرنده ای میان مرز ایران و عراق تخم مرغ می گذارد  مال کدام کشور است چرا ؟

پرنده که تخم مرغ نمی گذارد

126. سه خوردنی که انسان از خوردن آن سیر نمی شود ؟1.کتک  2.سرما  3.قسم

127.از کلمات زیر نام حیوان بساز ؟

برگه   مکر    رشت    شوم   رسوم    سرخ   بهر       مایه    رام    رخ   

گربه   کرم    شتر    موش    سمور    خرس  بره    ماهی  مار   خر 

128. آن چیست که خودش نمی بیند و راهنمای کسی می شود که نمی بیند ؟ عصا

آن یست که یک چشم دارد ولی نمی بیند ؟ سوزن

129. آن چیست که هر چه بیشتر بچینسم بلند تر می شود ؟ دیوار

130.آن چیست که برگهای زیادی دارد ولی ساقه ندارد ؟ کتاب و دفتر

131.آن چیست که یک چشم داره و همیشه رو به آسمان است ؟ چاه

132. آن چیست که شیرین است ولی طعم ندارد سنگین است ولی وزن ندارد ؟ خواب

133. آن چیست که اتوبوس به آن بزرگی 3تا دارد ولی مینی بوس 4 تا دارد ؟ نقطه

134. ان چیست که 5 تا انگشت داره ولی گوشت و استخوان نداره ؟ دستکش

135. آن چیست که مال شماست ولی دیگران آن را استفاده می کنند ؟ اسم

136. آن چیست وقتی راه می رود یک پا دارد ولی وقتی می ایستد 3 پا دارد ؟ فرغون

137. آن چیست که باید انگشت به چشمانش گنیم تا دهانش را باز کند ؟ قیچی

138. خاصیت این شعر چیست ؟

هیچ کس در نزد خود چیزی نشد                  هیچ آهن خنجر تیزی نشد

هیچ قنادی نشد استاد کار                         تا که شاگرد شکر ریزی نشد

لبها به هم نمی خورد

139. آن چیست که تولد دارد ولی مرگ ندارد ؟ نقظه

140. آن چیست هم پا آن را دارد و هم صابون ؟ کف

141. سه پسر و یک دختر زیر یک چتر هستند هیچ کدام خیس نمی شوند چرا ؟ چون باران نمی آید

142. صد ندارد لیک دارد پنج و بیست                     زن دو تا دارد ولی در مرد نیست

       نیست در مادر ولی در بچه هست                      تو دو تا داری ولی در من یکی است

جواب ؟نقطه

143. از مادری پرسیدند بچه ات چند کیلو است گفت دو برابر من است حال اگر وزن مادر 47کیلو باشد وزن بچه چقدر است ؟6کیلو (هر من 3کیلو است )

144. اسلحه دانشمند که نام یکی از سوره های قرآن می باشد؟ قلم

145.کدام زمین است که یک بار آفتاب بر آن تابید ؟رود نیل

146.نام 2 سوره قرآن را بگوئید که با (ز)شروع شود ؟ زلزال  رحل  زخرف

147.یکی از پاک کننده ها که اگر نام اول آن را برداریم نام یک وسیله جنگی می شود ؟زمین  (مین)

148.از واجبات نماز که اگر حرف اول آن را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می شود ؟ سجده (جده)

149.آن چیست که اصلش مستحب است و فرعش واجب ؟سلام

150.هر نماز گذار روزانه چند سوره را باید بخواند ؟20

151.کدام نماز است که هرگز قضا نمی شود ؟نماز آیات زلزله0

152.با اضافه کرده یک حرف به اول و آخر کلمات زیر واجبات مناز را پیدا کن ؟

نیت

قیام

تکبیره الاحرام

رکوع

سجده

قرائت

ذکر

تشهد

سلام

ترتیب

موالات

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت ۱۲:۴۶ بعد از ظهر  توسط بنیامین  |